Glädjen är att vara till nytta!

Hållbarhet

Hållbarhet är viktigt för oss

Våra etiska riktlinier är utformad för att säkerställa att alla som agerar för Kynningsruds räkning bedriver sin verksamhet på ett etiskt sätt och i linje med våra värderingar och principer för affärspraxis och personligt beteende. Hållbarhet är viktigt för oss. Vår ambition är att driva verksamheten på ett sådant sätt att den kan upprätthållas över tiden, utan att äventyra människors liv eller skada miljön. För oss handlar det om miljö, sociala förhållanden och hur vi driver företaget.

Klimat och miljö

Kynningsrud har som mål att bidra till en hållbar utveckling av samhället, även när det gäller miljön.

Detta ska vi uppnå genom att identifiera våra miljöaspekter, vidta förebyggande åtgärder, säkerställa efterlevnad och ständiga förbättringar samt ställa krav på val av leverantörer av produkter och tjänster.

Kynningsrud strävar efter att uppnå en hög nivå av internt miljöengagemang i hela koncernen. Arbetet med att minimera vår påverkan på den yttre miljön berör alla i verksamheten, och vi måste som ett minimum följa tillämpliga lagar, förordningar och krav.

Vår vision ”Glädjen är att vara till nytta” och värderingarna ”Ärlighet, Lojalitet och entusiasm” styr också vårt miljöarbete.

Vårt sociala ansvar

Vi stödjer välgörenhetsorganisationer, sport och kultur.

Genom att stödja både idrott och kultur vill vi bidra till att förbättra upplevelserna och livskvaliteten i lokalsamhället och ge värde tillbaka till samhället. ”Glädjen är att vara till nytta” är vår vision. Detta gäller även glädjen i att vara till nytta för vår omgivning.

Istället för julklappar till våra affärspartners har vi under många år stöttat olika samhällsnyttiga projekt, allt från Frälsningsarméns verksamhet till inflygningsvägar för Norsk Luftambulanse. Vi gör detta i samarbete med våra medarbetare varje år.

NSP AID – Arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för fattiga barn i Afrika

Under ett antal år har Kynningsrud-bolagen tillsammans med sina anställda gett ekonomiskt stöd till människor som behöver pengarna mer än vi. Sedan 2011 har vi hjälpt till att ge fattiga, föräldralösa barn i Kenya förutsättningar för ett bättre liv. Projektet är ett samarbete med NSP Aid (North-South Partnership Aid).

mann med caps og briller står bak en utstrekt arm med hammer, hammeren er nærmest kameraet

Etik och antikorruption

Mutor och korruption.

Mutor, korruption och konkurrensbegränsande verksamhet förstör marknader och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. Kynningsrud tolererar inte någon form av korruption, mutor eller andra otillbörliga fördelar för affärsmässig eller privat vinning, varken för företaget eller för andra.

Korruption undergräver legitim affärsverksamhet, snedvrider konkurrensen, skadar företagens rykte och utsätter företag och individer för risker. Mutor är att erbjuda, betala, ge gåvor eller utföra tjänster för att otillbörligt påverka en affärsuppgörelse; antingen direkt eller indirekt genom en tredje part.

Inkludering och mångfald

Jämlikhet, mångfald och respekt.

Kynningsrud strävar efter en arbetsmiljö som präglas av jämställdhet, mångfald och ömsesidig respekt, där alla har möjlighet att bidra till företagets framgång och att förverkliga sin egen potential.

På Kynningsrud är du lika mycket värd oavsett till exempel hudfärg, läggning, tro, kön och funktionsnivå.

Vi vill ha en mångfald där alla är inkluderade och jämlika – både på jobbet och i samhället i stort.

Tre smilende menn står side om side inne i et bygg på en byggeplass

Lagen om insyn

Vår verksamhet och vårt samarbete med leverantörer ska främja syftet med lagen om insyn.

Detta innebär att vi respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor när vi levererar våra tjänster och att vi säkerställer allmänhetens tillgång till information om hur vår verksamhet hanterar negativ påverkan på grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.

HMS - Hälsa, Miljö och Säkerhet

Oavsett om du träffar oss på en byggarbetsplats eller på ett kontor arbetar vi alltid enligt principen ”Säkerheten först!”

Vi ska vara ledande inom hälsa, miljö och säkerhet (HMS) inom våra affärsområden och utföra varje uppdrag med högsta möjliga säkerhet och kvalitet. Målet är ett skadefritt Kynningsrud med nöjda kunder och medarbetare.

Medarbetarna är vår viktigaste resurs

På Kynningsrud ska varje medarbetare känna sig viktig och trivas med sitt arbete i en inkluderande arbetsmiljö. Ett synligt och tydligt HMS-ledarskap i kombination med engagerade medarbetare är en förutsättning för att skapa en säker och trivsam arbetsplats.

KMA

Kynningsruds kunder ska få sina behov tillgodosedda och sina förväntningar infriade. Kompetensutveckling och ett starkt fokus på ständiga förbättringar styr vårt kvalitetsarbete. Som kund ska du veta vad du får – varje gång.